Pro prodejce

Přihláška pro prodejce

Přihlášku pro prodejce na Meruňkobraní 2021 si můžete stáhnout zde:

Vyplněnou zašlete prosím na adresu infocentrum@zidlochovice.cz

Odesláním vyplněné Registrace na Meruňkobraní 2021 vyjadřujete SOUHLAS s níže uvedenými Provozními, organizačními a všeobecnými podmínkami a potvrzujete, že jste oprávněn(a) přihlášku-registaci podat. 

Před zasláním přihlášky prosím pozorně prostudujte :

Pořadatelé si vyhrazují právo posoudit prodejní sortiment a povolit prodej zboží, které se zaměřením akce souvisí a nepopírá ho, případně nevhodné zboží nebo jeho část z prodeje vyloučit.

· U osob, které nejsou podnikatelé s živnostenským oprávněním či registrovanou zemědělskou výrobou, jsou příjmy (ne zisky) z příležitostného prodeje a příjmy z příležitostného pronájmu do výše 20 tis. celkem za rok osvobozeny od daně. Doporučujeme však vést si osobní deník příjmů, aby v případě kontroly finančního úřadu mohl prodejce doložit, že jeho příjmy tuto částku ve zdaňovacím období nepřesáhly (dle §10 odst. 1a) Zákona o daních z příjmů). Pokud jsou tyto částky ve zdaňovacím období (obvykle je to kalendářní rok) překročeny, je třeba podat daňové přiznání.

· Elektronická evidence tržeb (EET)

  • Elektronická evidence tržeb (EET): "Povinnost EET pro stánkové prodejce začne platit 1. ledna 2023. Od této doby bude povinnost všech elektronicky evidovat svoje tržby. "
  • Osvobozeni od elektronické evidence tržeb (EET) zůstanou drobní zahrádkáři s prodejem přebytků z vlastních zahrádek.

· Prodej není povolen osobám mladším 15-ti let a osobám jinak nezpůsobilým k provozování této činnosti. Každý prodejce je osobně odpovědný za to, že při produkci, sklizni, skladování, zpracování, výrobě a značení nabízených výrobků dodržel všechny legislativní předpisy, zejména teplotní a hygienické podmínky. Prodejci potravin jsou povinni splnit oznamovací povinnost u místně příslušného dozorového orgánu, kterým je Státní zemědělská a potravinářská inspekce a místně příslušný inspektorát SZPI, jinak porušuje zákon. Registrační formuláře jsou k dispozici například na internetových stránkách www.szpi.gov.cz v sekci dokumenty ke stažení.

· Při prodeji potravin je nutno dodržovat "potravinářské patero" vydané Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. ZE STRANY PRODEJCŮ je to kromě požadavků na bezpečnost a jakost potravin následující:

  • Nebalené potraviny chránit před prachem, dotykem se zemí, kontaktem s kupujícími (ti nesmí na nabízené potraviny sahat, kýchat, kašlat apod.), kontaktem s rukama prodejce (ideální je s nebalenými potravinami manipulovat podávacími kleštěmi nebo s použitím jednorázových rukavic).
  • Plochy stánku, na které jsou kladeny potraviny, musí být omyvatelné a udržovány v čistotě.

· Nově je nutné dodržovat aktuální nařízení MZČR a nařízení vlády vydané k pandemii Covid-19.

· Prodejce se stánkem (do velikosti 6 bm),který nabízí potraviny/občerstvení k přímé spotřebě, je povinen zaplatit pořadateli za účast na Meruňkobraní částku ve výši 1 500 Kč/den a při odběru elektrické energie dalších 1 000 Kč/den.

· Prodejce se stánkem (do velikosti 6 bm), který nabízí řemeslo-řemeslné výrobky (zahrnuty jsou také balené výrobky potravinářského charakteru-domácí /regionální výroby, nabízené přímo výrobcem/majitelem produktu),je povinen zaplatit pořadateli za účast na Meruňkobraní částku ve výši 700 Kč/den. Prodejce je povinen prokázat se dokladem o pravdivosti ( živnostenský list, certifikát, apod.)

· Prodejce je povinen registrovat se vyplněním Registračního formuláře (přihláška).

· Způsob prodeje:

  • Za zapůjčení tzv. "pivních setů" je stanovena záloha ve výši 500,- Kč za 1 komplet, která bude po ukončení a řádném odevzdání pivního setu vrácena prodejci zpět. Doporučení: vhodné přivézt si vlastní party stan pro zastřešení nebo slunečník.)
  • Pořadatel se zavazuje zpřístupnit připojení ke zdroji elektrické energie za jednotnou paušální sazbu 1000,- Kč/den.
  • Umístění stánků určuje pořadatel.

· Prodejce je povinen zůstat na prodejním místě nejméně do doby, která byla sjednána pořadatelem a vzhledem k tomuto požadavku si zajistit optimální množství zboží k prodeji, případně zvážit možnost doplnění. Výjimky se budou řešit individuálně s organizátorem.

· Po ukončení akce prodejce provede úklid v místě svého prodeje. Po předání místa organizátorovi bude následně umožněn jeho odjezd. Prodejci, kteří si zapůjčí pivní set budou předání setu řešit individuálně domluvou na místě.

Všeobecné podmínky účasti :

1. Přihláška k účasti zaslaná pořadateli je pro prodejce závazná.

2. Pořadatel rozhoduje o přijetí nebo odmítnutí účasti, aniž by byl povinen rozhodnutí zdůvodnit

3. Pořadatel po přijetí přihlášky zašle vybraným prodejcům souhlas s účastí a před konáním akce oznámí umístění stánku a dostupné technické zázemí.

4. Prodejce se zavazuje ke splnění všech závazků vzniklých jeho účastí a přistoupí k případné změně podmínek, pokud to nařídí pořadatel.

5. Přidělené prodejní místo nesmí bez předchozí domluvy s pořadatelem měnit.

I. Sankční podmínky

1. Prodejce může písemně bez sankce svou účast zrušit do 20 kalendářních dnů před termínem konání akce. Za rozhodný termín se považuje datum prokazatelného doručení výpovědi pořadateli.

2. V případě, že prodejce svou účast zruší méně než 20 kalendářních dnů před konáním akce, zavazuje se k úhradě smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč.

II. Zboží

1. Prodejce garantuje, že jím vystavované a prodávané zboží splňuje požadavky všech příslušných hygienických, bezpečnostních a protipožárních předpisů.

2. Prodejce se nesmí výrazným způsobem odchýlit svou nabídkou na akci od sortimentu, který uvedl v Registraci. V opačném případě je pořadatel oprávněn vykázat vystavovatele okamžitě a bez náhrady z akce.

3. Odpovědní pracovníci nebo jimi pověřené osoby musí být přítomny na stánku po celou provozní dobu akce.

III. Povinnosti prodejců

1. Prodejce je povinen dodržovat technicko-požární předpisy, směrnice pro provoz dočasné elektroinstalace včetně bezpečnosti práce a manipulace s veškerým technickým zařízením.

2. Prodejce je povinen dbát pokynů odpovědných pracovníků ostrahy, požární ochrany a pořadatele akce.

3. Prodejce je povinen si zajistit vhodné osvětlení stánku odpovídající povaze stánku, charakteru zboží a roční a denní době.

4. Prodejce odpovídá za veškerá zařízení poskytnutá pořadatelem a je povinen vrátit je po skončení akce nepoškozená. Každé poškození zařízení pořadatele je prodejce povinen uvést do původního stavu, nebo uhradit vzniklou škodu vyčíslenou pořadatelem.

5. Prodejce odpovídá za bezvadný technický stav jím používaných zařízení a garantuje jejich soulad s příslušnými technickými normami, jakož i řádný způsob použití předepsaný výrobcem.

6. Prodejce bere na vědomí přísný zákaz používání elektrických přímotopů, rychlovarných konvic a podobných zařízení, jejichž použití nebylo řádně dohodnuto s pořadatelem. Nerespektování tohoto zákazu může mít za následek okamžité vykázání bez náhrady z akce.

IV. Pojištění

1. Pořadatel neodpovídá prodejci ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení či jakékoliv poškození zboží, vybavení a zařízení stánku, obalů a balicího materiálu, bez ohledu na to, zda se zničení nebo jiné poškození stalo před zahájením, během akce či po jejím skončení.

V. Propagace, inzerce, nápisy

1. Prodejce je oprávněn bezplatně propagovat své výrobky a služby pouze ve vlastní expozici/prodejním místě.

2. Prodejce má možnost propagovat své výrobky a služby mimo vlastní expozici/prodejní místo dle dohody s pořadatelem (tel. 734 352 343, e-mail lenka.betasova@zidlochovice.cz)

VI. Závěrečná ustanovení

1. V případě, že pořadatel v důsledku jím nezaviněných okolností ("vis maior") nemůže zahájit akci, zajistit konání akce nebo její části v celém prostoru či jeho části nebo na jiném místě konání akce, uvědomí o tom ihned prodejce. Veškeré závazky vzniklé pořadateli zanikají. V tomto případě nepřísluší prodejci žádný nárok na náhradu vzniklých škod.

2. Není-li stanoveno jinak, pořadatel je oprávněn v případě porušení některého z ustanovení těchto podmínek účasti vyloučit prodejce z další účasti na akci. V takovém případě nevzniká prodejci žádný nárok na náhradu případných škod, nevyužitých služeb včetně reklamy ani dalších nákladů.

3. Pořadatel zpravidla vydává doplňující Podrobné technické instrukce a prodejce je povinen se jimi v plném rozsahu řídit. Jde zejména o upřesnění otevírací doby, doby nakládky a vykládky atd.

4. Výše uvedené podmínky účasti jsou nedílnou součástí přihlášky na akci. Smluvní vztahy se řídí českým právem.

5. Prodejce vyplněním přihlášky souhlasí plně a bez výhrad s těmito podmínkami a potvrzuje, že je oprávněn závaznou přihlášku na akci podat.

PROVOZNÍ, ORGANIZAČNÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJCŮ NA MERUŇKOBRANÍ

byly schváleny Radou města Židlochovice v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením RM č. 2021/58/6.2 RM ze dne 4. 6. 2021.

Kontaktní osoba:

  • Lenka Betášová (sjednávání prodejců, sjednání místa, organizační záležitosti, smlouvy, platby), e-mail lenka.betasova@zidlochovice.cz, tel. 734 352 343