Pro prodejce

Přihláška pro prodejce

Přihlášku pro prodejce na Meruňkobraní 2024 si můžete stáhnout zde:

Vyplněnou zašlete prosím na adresu infocentrum@zidlochovice.cz

Odesláním vyplněné Registrace na Meruňkobraní 2024 vyjadřujete SOUHLAS s níže uvedenými Provozními, organizačními a všeobecnými podmínkami a potvrzujete, že jste oprávněn(a) přihlášku-registaci podat. 

Před zasláním přihlášky prosím pozorně prostudujte :

Pořadatelé si vyhrazují právo posoudit prodejní sortiment a povolit prodej zboží, které se zaměřením akce souvisí a nepopírá ho, případně nevhodné zboží nebo jeho část z prodeje vyloučit.

Podmínky konání Meruňkobraní

vydané Radou města Židlochovice dne 1. 4. 2022 pod č. usnesení 2022/74/6.6 (dále jen Podmínky)

Čl. I.
Úvodní ustanovení

 1. Meruňkobraní v Židlochovicích je pořádáno za účelem propagace regionálního produktu, kterým jsou meruňky s názvem "Židlochovická Fenzova úrodná".
 2. Pořadatelem Meruňkobraní v Židlochovicích je město Židlochovice, administrátorem trhů je Regionální turistické informační centrum (dále též informační centrum), osobou pořadatelem pověřenou k zajištění konání je Lenka Betášová, tel. č. 734 352 343, 547 426 024, e-mail: lenka.betasova@zidlochovice.cz. Více informací je uvedeno na: https://www.merunkobrani.cz/.
 3. Meruňkobraní se koná vždy v měsíci červenci na náměstí Míru, na tržnici a na tržišti v Židlochovicích.
 4. Meruňkobraní se řídí platnými zákony a vyhláškami ČR, nařízením města Židlochovice č. 1/2012, kterou se vydává Tržní řád města Židlochovice, Obecně závaznou vyhláškou města Židlochovice č. 4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
 5. Součástí Meruňkobraní jsou také trhy, na kterých jsou nabízeny především zemědělské produkty, potraviny a rukodělné a řemeslné výrobky z produkce malých pěstitelů, chovatelů, zpracovatelů a chráněných dílen z Čech a Moravy, přičemž se preferují regionální produkty a zboží a výrobky "FAIR TRADE" (čaj, káva, čokoláda, drobné předměty). Podmínkou účasti je, že prodejce nabízí nejméně jeden produkt buď vyrobený s meruňkami nebo má k meruňkám jednoznačný vztah (např. výtvarný).
 6. Není povolen prodej živých jatečních zvířat, usmrcování, stahování a porcování masa na prodejním místě s výjimkou ryb.
 7. Je povoleno prodávat čerstvé řádně chlazené ryby, drůbeží a králičí maso pouze v případě dodržení požadavků na hygienu prodeje.
 8. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a nevhodný sortiment nebo jeho část z prodeje vyloučit.
 9. Prodej není povolen osobám mladším 15 let a osobám jinak nezpůsobilým k provozování této činnosti.
 10. Účast prodejců je možná pouze za podmínky dodržování těchto Podmínek, řádného vyplnění Registračního listu a zaplacení registračního poplatku ve výši 1.500,- Kč (v případě prodeje formou občerstvení), v ostatních případech 700,- Kč. V případě požadavku prodejce na připojení k elektrické síti také zaplacení paušální platby za odběr elektrické energie ve výši 500 Kč/den/1 zásuvku, v případě požadavku prodejce na zapůjčení pivního setu také zaplacení zálohy za zapůjčení.
 11. Přihlášením, resp. vyplněním registračního listu nevzniká prodejci automaticky právo na účast na Meruňkobraní.
 12. V případě nekonání Meruňkobraní vrátí pořadatel prodejcům již zaplacené registrační poplatky, platby za odběr elektrické energie a zálohy za zapůjčení pivních setů.
 13. Prodejce je povinen zaplatit sankci 5.000,- Kč v případě, že zruší svou účast na Meruňkobraní méně než 20 kalendářních dnů před jeho konáním.
 14. V případě, že se prodejce k prodeji nedostaví, registrační poplatek se nevrací.


  Čl. II. 
  Registrace prodejců

  1. Pořadatel vede evidenci a registraci prodejců, určuje prodejcům prodejní místa.
  2. Zájemce o prodej na Meruňkobraní (též prodejce) je povinen řádně vyplnit Registrační list a předat ho osobě pověřené k zajištění konání trhů. Registrační list je přílohou těchto Podmínek.
  3. Registrační poplatek a platbu za připojení k elektrické energii je prodejce povinen zaplatit nejpozději 14 dnů před termínem konání Meruňkobraní, a to na účet pořadatele 19-2027059319/0800, variabilní symbol 2141, specifický symbol je IČO prodejce. Pro snazší identifikaci platby uvede prodejce do poznámky své jméno nebo název firmy. V případě, že prodejce nezaplatí registrační poplatek a případnou platbu za odběr elektrické energie, nebude mu prodej umožněn.


  Čl. III.
  Organizace prodeje

  1. Prodej se uskutečňuje z prodejního zařízení umístěného na prodejním místě. Prodejním zařízením se rozumí zejména stánek, motorové vozidlo (je-li k tomu uzpůsobeno), návěs nebo přenosné zařízení (stůl, lavice apod.) Pokud má prodejce vlastní prodejní zařízení, musí být zhotoveno ze zdravotně nezávadného a dobře čistitelného materiálu.
  2. Pořadatel zapůjčí prodejcům prodejní zařízení, tzv. pivní set. Jedna sada obsahuje jeden stůl o šířce 49 cm a dvě lavice o šířce 25 cm a délce 220 cm. Vratná záloha za zapůjčení jedné sady činí 500,- Kč.
  3. Pořadatel poskytne prodejcům za úplatu připojení elektrických zařízení potřebných k prodeji k elektrické síti. Za připojení (resp. odběr elektrické energie) jedné zásuvky je stanovena paušální platba ve výši 500,- Kč.
  4. Zásobování prodejních míst z vozidla prodejce je povoleno od 6.00 do 9.00 hodin. Od 9.30 hodin již není prodejcům umožněn příjezd vozidlem na místo konání trhů. Parkování vozidel prodejců je umožněno v blízkosti místa konání, bližší informace podá osoba pověřená k zajištění konání trhů.
  5. Prodejní doba trhů je stanovena od 10.00 - 18.00 hodin.
  6. Pořadatel zajišťuje, aby v prostoru trhů nebyl realizován prodej bez registrace nebo mimo prodejní místa a zařízení (např. pochůzkový prodej, přímý prodej ze zavazadel apod.).
  7. Pořadatel zajišťuje prodejcům přístup k WC a odběr pitné a teplé vody v budovách č. p. 100, ulice Masarykova a č. p. 152 na náměstí Míru.


  Čl. IV.
  Prodejní místo

  1. Prodejní místa jsou pořadatelem číselně označena.
  2. Prodejce je oprávněn k prodeji užít pouze prodejní místo pořadatelem určené.
  3. Je vhodné, aby si prodejci zastínili určené prodejní místo vlastním slunečníkem, příp. party stanem.
  4. Vlastní příprava prodejního místa je umožněna od 6.00 hodin.
  5. V případě zapůjčení prodejního zařízení od pořadatele je prodejce povinen před započetím prodeje zaplatit zálohu za zapůjčení.
  6. Prodejce je povinen pořadatelem určené prodejní místo viditelně a trvale označit
  • jménem a příjmením, popř. obchodní firmou a identifikačním číslem u fyzické osoby,
  • názvem, popř. obchodní firmou, sídlem, identifikačním číslem a osobou odpovědnou za činnost tohoto prodejce u právnické osoby.
  1. Prodejce je povinen označit prodávané zboží cenovkami (popř. vyvěsit ceník), zemí původu a datem spotřeby. Biopotraviny a bioprodukty označit na obalu logem "zelené zebry" nebo viditelně umístit oprávnění (certifikát) k používání označení "bio".
  2. Prodejce je povinen udržovat prodejní zařízení, prodejní místo a jeho okolí v čistotě, průběžně odstraňovat odpad i obaly zboží na pořadatelem určené místo, a to podle jednotlivých druhů a kategorií odpadů, neumísťovat na prodejní místo a jeho okolí věci, které by ztěžovaly průchod zákazníků.
  3. Prodejce je povinen zajistit si zařízení pro hygienické skladování a likvidaci vedlejších živočišných produktů a na požádání předložit potvrzení o jejich likvidaci.
  4. Prodejce je povinen po skončení prodeje, nejpozději do 20.00 hodin, předat osobě pověřené k zajištění konání trhů prodejní místo uklizené a čisté, zapůjčené prodejní zařízení vrátit čisté a dezinfikované. Po řádném vrácení prodejního zařízení bude prodejci vrácena záloha zaplacená při jeho zapůjčení.


  Čl. V.
  Prodej

  1. Prodejce je povinen prodej na určeném prodejním místě zajistit od 10.00 do 18.00 hodin a za tím účelem mít k dispozici dostatečné množství zboží.
  2. Prodejce je oprávněn při prodeji použít výhradně elektrické přístroje a prodlužovací kabely s platnou revizí, na jejichž použití se s pořadatelem dohodl. V případě nedodržení omezení uvedeného v předchozí větě může být prodej ukončen a prodejce z prodejního místa vykázán.
  3. Prodejce je dále povinen
  • dodržovat sortiment uvedený v Registračním listu,
  • dodržovat zásady osobní hygieny a udržovat v čistotě i svůj oděv,
  • zajistit dodržování osobní hygieny všech osob podílejících se na manipulaci s prodávanými produkty, za tím čelem zajistit pitnou vodu na mytí rukou a pracovních nástrojů, které jsou při prodeji používány,
  • prodej organizovat tak, aby se jednotlivé druhy zboží nevhodně navzájem neovlivňovaly a byly chráněny před přímým slunečním zářením a jinými nepříznivými vlivy (prach, vlhko, kouř, hmyz apod.),
  • nabízet ovoce a zeleninu očištěné a zbavené povadlých částí.


  Čl. VI.
  Kontrola

  1. Kontrolu provádějí orgány k tomu oprávněné, zejména Česká obchodní inspekce, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Státní veterinární správa České republiky, Státní požární dozor, Inspektorát bezpečnosti práce, Policie ČR, Městská policie Židlochovice a pořadatelem pověřené osoby.
  2. Osoby a orgány oprávněné ke kontrole se prokazují průkazem nebo oprávněním ke kontrole.
  3. Při kontrole se prodejce musí prokázat občanským průkazem, oprávněním k podnikání, v případě zaměstnance také pracovní smlouvou a příp. dalšími dokumenty potřebnými k prodeji.


  Čl. VII.
  Závěrečná ustanovení

  1. Ustanovení těchto Podmínek nezbavují pořadatele, prodejce ani ostatní osoby, povinnosti dodržovat závazné právní předpisy, které se vztahují na prodej zboží.
  2. Tyto Podmínky konání Meruňkobraní v Židlochovicích nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2022


PROVOZNÍ, ORGANIZAČNÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJCŮ NA MERUŇKOBRANÍ

byly schváleny Radou města Židlochovice v souladu s ustanovením §102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením RM č. 2022/74/6.6 RM ze dne 1. 4. 2022.

Kontaktní osoba:

 • Lenka Betášová (sjednávání prodejců, sjednání místa, organizační záležitosti, smlouvy, platby)
  e-mail: lenka.betasova@zidlochovice.cz, tel.: 734 352 343